Avui en roda de premsa hem presentat el nostre posicionament respecte a la proposta d'Ordenances Fiscals (OOFF) que ha presentat l'equip de govern (PSC+CiU) per tal que siguin aprovades inicialment en el Ple extraordinari del pròxim dia 28 d'octubre.

En primer lloc, cal tenir present que després d'haver viscut ja un any complert d'aplicació d'OOFF que es van aprovar anys passat estem en disposició de valorar la proposta d'OOFF no només des del seu contingut sinó també des de la valoració de l'ús i aplicació que ha fet l'equip de govern d'aquestes. Durant aquest període hem pogut constatar quelcom que ja vàrem advertir durant el debat de les OOFF d'aquest any. Per tal de millorar el funcionament d'aquest Ajuntament no és suficient amb la justificació que s'han d'incrementar els impostos. És imprescindible millorar l'eficiència i la gestió política dels recursosLa solució als greus problemes que han generat governs anteriors del PSC (deute acumulat, sentències judicials, etc.) a la ciutat no se solucionen únicament recaptant més, i segurament en alguns casos és necessari però no és suficient, i el que cal és que hi hagi un projecte que justifiqui la recaptació i la despesa. I efectivament, tot i haver incrementat la recaptació l'any anterior, és molt difícil identificar millores sensibles en la gestió municipal, fins i tot podem trobar que en alguns casos s'ha empitjorat.

Per tant, malgrat que ara fa un any atorguéssim un vot de confiança a la proposta que ens van presentar el govern, un any després podem afirmar que no s'ha guanyat la nostra confiança, ans al contrari. Mantenim els nostres seriosos dubtes respecte la capacitat de l'actual govern del PSC i CiU per tirar endavant la ciutat. La sensació és de descontrol i desorganització és cada cop més generalitzada i la manca de criteri polític és permanent. S'ha constatat, tal com havíem advertit, que no existeix projecte polític en aquest govern. Ja especificarem en el de bat de pressupostos, però del conjunt de propostes que va fer TeC als pressupostos 2016 i que el govern va acceptar no s'ha avançat pràcticament res en cap d'elles.

Respecte a la proposta d'OOFF per a l'any 2017, als dubtes inicials expressats anteriorment hem afegit que no podem compartir i acceptar la proposta que se'ns ha presentat. Una vegada més es tracta d'una proposta que pretén augmentar la recaptació de manera simple i general. Sense cap criteri polític, a partir d'un increment genèric (0,5%, i un 5% específic per la taxa de residus), com si l'únic objectiu fos quadrar números. Sense cap voluntat, i aquesta ens sembla molt greu, d'incrementar el criteri de progressivitat dels impostos i taxes municipals, per tant la voluntat d'avançar en criteris de justícia social a la ciutat, precisament en uns moments que sembla més necessari que mai. La proposta que ens presenten és d'absurda continuïtat.

Per tant, ens trobem en una situació que per nosaltres és encara més complicada que l'any anterior. Un govern que continua proposant augmentar recaptació, però que ho fa des d'una òptica conservadora, és a dir, sense criteris per tal d'afavorir que aquells que més tenen puguin aportar més. I a més a més havent certificat la seva incapacitat per liderar políticament un canvi en la gestió i funcionament de l'Ajuntament.

Per tots aquests motius és evident que no ens agrada la proposta, que no ens podem identificar amb ella, i que per tant no podem donar suport. Tanmateix, no hem volgut deixar l'oportunitat de treballar i proposarem esmenes amb l'objectiu d'introduir correccions en els greus defectes que observem. Amb l'objectiu també de poder incorporar a la discussió i per tant amb la voluntat d'incidir en els pressupostos per l'any vinent. La discussió de les ordenances, els ingressos, és indissociable del pressupost, el destí dels ingressos.

Per tant, les següents esmenes que no s'han d'interpretar des d'una voluntat de corresponsabilitzar-se, ja que no ens agrada la concepció de la proposta, sinó des d'una lògica pal·liativa i amb l'objectiu fonamental d'aplicar criteris de progressivitat.

Respecte a el nou quadre bonificacions considerem adequat el nou indicador i mètode d'escalat, ja que incrementa en nombre de llars beneficiàries, però en canvi no s'ha corregit el fet que penalitzi als perfils amb menys recursos. Per tal de garantir i potenciar la progressivitat de les bonificacions i evitar que s'impacti negativament sobre els perfils més necessitats cal ajustar els percentatges de bonificació de cada tram, tant pel quadre general com pel corresponent a la taxa de residus.

Congelar taxes dels serveis bàsics:

- Taxes d'utilització d'instal•lacions esportives municipals, equipaments culturals, edificis municipals, horts urbans.  Tanmateix hem proposat que s'estudi la possibilitat de rebaixar taxa d'instal•lacions esportives i piscines d'acord amb l'increment de recaptació que es pugui produir.
- Servei Baumann servei joventut.
- Serveis socials: Servei d'Ajut a Domicili, Servei de menjar a domicili i Servei de teleassistència.


Aplicar bonificacions als següents serveis que fins ara eren exclosos:
- Ampliació horària de les escoles bressol.
- Serveis complementaris de les escoles bressol.

IBI:
Per tal de trencar amb l'absurd increment lineal proposem incrementar un 5% el tipus de gravamen d'usos diferenciat corresponent al 10% dels immobles de més valor.
Avancem que en els pressupostos proposarem dues línies de subvencions destinades a afavorir dos tipus d'activitat que considerem estratègiques a la ciutat: activitats de tipus cultural i la creació o cessió d'habitatge destinat a lloguer social o en règim cooperatiu.

IAE:
Respecte a la proposta de nova classificació de carrers en 5 categories. Valorem molt positivament la voluntat i l'exercici de posar criteri objectivable a una classificació que havia arrossegat modificacions i alteracions, que provocava que alguns casos concrets hi ha hagués carrers per sota de la categoria que els hi corresponia. En canvi no considerem adequat que el fet d'augmentar en una nova 5a categoria signifiqui rebaixar l'índex mínim que existia en aquests moments, i per tant rebaixar l'impost a algunes activitats. Per tant proposem, o bé mantenir 4 categories, o bé 5 categories però mantenint en la 5a categoria l'índex menor que existeix actualment. Recordem que l'IAE el paguen les activitats amb un volum de negocis superior a 1 milió euros.

APROFITAMENT SÒL VIA PÚBLICA:

Proposem incrementar un 10% les taxes per instal•lació d'elements o suports publicitaris i per caixers de bancs situats en façana al carrer.

TAXA RESIDUS
L'augment del 5% proposat pel govern es correspon exactament a l'augment de despesa que existirà pel transport a l'abocador. Això no obstant, com que la preocupació fonamental que mantenim és per l'eficiència i el criteri de la gestió del servei demanarem el compromís de l'equip de govern d'aprovar el Pla de Prevenció i Gestió de Residus que està redactat ja fa més d'un any i inexplicablement no s'ha volgut aprovar.