Avui en roda de premsa Terrassa en Comú ha presentat la proposta de resolució i l’acord de junta de portaveus que portarà al Ple Municipal de setembre, així com el posicionament que adoptarem respecte les propostes clau que es debatran.

Al Ple Municipal de setembre Terrassa en Comú presentarà una proposta de resolució per incloure, a la contractació pública, clàusules per tal de garantir que els licitadors, contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades i cadenes de proveïdors respectin els drets humans allà on realitzen les seves activitats. Una proposta que es basa a aplicar i aprofundir, des de l'àmbit local, les recomanacions de la Unió Europea i les Nacions Unides sobre la responsabilitat de les empreses en el respecte als Drets Humans i la legalitat internacional.

La iniciativa de TeC proposa que els directius al més alt nivell de les empreses signin un compromís de respecte i protecció dels Drets Humans en relació a les seves activitats econòmiques. Així com excloure aquelles empreses que desenvolupin activitats econòmiques contràries a la legalitat internacional en assentaments construïts en territoris ocupats il·legalment d'acord amb el Dret Internacional. A més a més, la proposta obliga les empreses que operen en països en conflicte, en països que ocupin territoris de forma il·legal i en estats amb clares deficiències en l'obligació de protecció dels Drets Humans, a presentar un informe de la seva activitat econòmica i dels mecanismes que han establert per garantir els principis de respecte, protecció i reparació avalats per les Nacions Unides.

La proposta, la segona d'una sèrie de propostes que s'estan elaborant per garantir mecanismes de responsabilitat i ètica en el sistema de contractacions, posa el focus en la lluita contra la vulneració dels Drets Humans i del Dret Internacional Humanitari. Des de Terrassa en Comú reforcem l'aposta del municipalisme en el compromís amb la lluita contra la vulneració dels Drets Humans, desenvolupant i aprofundint mecanismes pràctics que impliquin als diferents actors responsables de la seva protecció” ha declarat el regidor Òscar Monterde a la roda de premsa d’avui.

Pel que fa a la proposta  d’acord de la junta de portaveus en defensa de l’autonomia de la gent gran, presentada en motiu del Dia Internacional de la Gent Gran (1 d’octubre), creiem que les administracions locals tenen competències per desenvolupar programes i accions que ajudin a promoure l’autonomia de les persones grans i a solucionar els problemes de dependència des d’un vessant transversal i des de la proximitat.  És aplicant aquesta mirada transversal quan s'evidencia la necessitat d'aprofundir en el coneixement de la situació específica i de les necessitats d'atenció a les persones grans des d’una perspectiva de gènere i tenint en compte les necessitats específiques de les persones grans que pertanyen al col·lectiu LGBTI Ens trobem en un escenari d’ agreujament de la situació d’emergència social del col·lectiu de la gent gran a causa de l’increment del número de persones en situacions de dependència o de solitud amb necessitats d’accés i manteniment de l’habitatge, de pobresa energètica, etc.

L’acord proposa que l’Ajuntament de Terrassa adopti una sèrie d’acords, els principals dels quals  són reforçar i ampliar els projectes de l’Ajuntament de Terrassa en relació a la millora de les condicions de vida de la gent gran de la nostra ciutat, així com incrementar els recursos per l’estudi i seguiment continu de condicions econòmiques i socials en què es trobin les persones grans i pensionistes de la nostra ciutat; potenciar els Consell de participació de la Gent Gran, entre altres acords.

Finalment des de TeC volem deixar clar el nostre posicionament respecte a les propostes clau que es debatran demà dijous al Ple Municipal i temes que han traspassat l’agenda política per arribar als mitjans de comunicació.

Pel que fa al dictamen “aprovació de la pròrroga del contracte per a la gestió i explotació del servei municipal de transport públic col·lectiu i urbà de Terrassa” ens veurem obligats a prorrogar el contracte actual una vegada més perquè els autobusos puguin continuar circulant per Terrassa. Això no obstant, “des de Terrassa en Comú considerem que no són admissibles les circumstàncies que ens obliguen a fer-ho” ha explicat Xavi Matilla.

Amb l'establiment de l’actual pròrroga i l'inici d'un nou mandat amb un govern format per PSC i CiU, s'obria un nou període en el qual treballar de valent per contrarestar els errors del passat. La pròrroga atorgava un any i mig, temps més que suficient per què el nou equip de govern fes el treball necessari per definir i implementar el nou model de gestió del servei d'autobusos. En canvi a prop de finalitzar la pròrroga el govern té opinions contradictòries, no ha fet el treball necessari per poder prendre una decisió al respecte i per arrodonir-ho el tinent d'alcalde de territori ha manifestat que aquest no ha estat un tema prioritari per al govern. Considerem que amb els antecedents existents i la situació precària actual del servei no és un posicionament admissible i que el tinent d’alcalde de territori hauria de repensar bé quines són les seves prioritats polítiques. “Des de Terrassa en Comú considerem que el servei d'autobús urbà és un servei de primer ordre a Terrassa i que hauria de ser tractat políticament amb la màxima prioritat. El servei d'autobús i, en definitiva, les persones que l'utilitzen es mereixen una consideració i un respecte molt més elevats per part dels responsables polítics que fins ara han decidit què és prioritari o no en la ciutat” ha comentat Matilla.

En referència al dictamen “acord definitiu d’inici d’expedient per a la reversió dels béns i la liquidació del contracte de concessió de la gestió del servei públic d’abastament d’aigua a Terrassa atorgat l’any 1941, i de pròrroga forçosa per garantia de la continuïtat de la prestació del servei” que significa l’aprovació definitiva de l’inici d’expedient de liquidació de l’actual concessió i l’establiment de pròrroga forçosa fins al 9 de juny de 2017 que van ser aprovats inicialment al Ple del mes de juny. Cal remarcar que el primer acord del dictamen desestima les 5 al·legacions que l’actual empresa concessionària, Mina d’Aigües de Terrassa, ha presentat durant el tràmit d’audiència i que es continuen fonamentant en el fet de no reconèixer l’Ajuntament de Terrassa com a titular del servei.

En primer lloc, des de Terrassa en Comú volem reconèixer i agrair l’enorme esforç que estan realitzant tots els serveis tècnics implicats, per avançar de manera àgil i amb enorme rigor tècnic i jurídic, en el procés d’establiment del futur model de gestió del servei d’abastament d’aigua. Considerem que és possible avançar amb la fermesa que manifesta el dictamen gràcies al posicionament polític, majoritari i, que el Ple de l’Ajuntament de Terrassa va manifestar el passat mes de juliol en favor de la gestió directa del servei.

Hem de tornar a recordar que Mina, actual empresa concessionària, segueix incomplint les seves obligacions de facilitar tota la informació que el titular del servei, l’Ajuntament de Terrassa, requereixi. Recordem també que hi ha un acord unànime de Ple requerint a Mina que compleixi amb les seves obligacions. Amb aquesta actitud l’empresa està perjudicant a tots els ciutadans/es de Terrassa, entorpint i dificultant un procés ordinari de finalització de concessió, anteposant els seus interessos particulars al compliment de la legalitat i a l’interès col·lectiu de la ciutat i sobretot intentant incidir en una decisió la responsabilitat de la qual recau democràticament i sobiranament en l’Ajuntament.

En relació a  les recents manifestacions públiques que han realitzat diverses persones significades a la ciutat, membres del PSC Terrassa, i entre les quals hi ha l’ex-alcalde de la ciutat el Sr. Manel Royes, des de Terrassa en Comú creiem que evidencien l’escenari que des de la campanya electoral del 2015 vàrem detectar i denunciar. En les darreres dècades a Terrassa s’ha anat construint un escenari en el qual determinats actors actuen de “tap” anteposant interessos privats a col·lectius. Han estat 36 anys de govern del PSC, i persones com el ex-alcalde Royes, els que han permès i, fins i tot, impulsat que aquests taps tinguessin un paper clau sobre governabilitat de la ciutat i que fins i tot imposessin decisions de govern a favor dels  seus interessos per sobre de l’interès general. En aquest sentit, l’article del Sr. Royes sembla més aviat una confessió de tot el que ha permès en favor d’una empresa privada com Mina i segurament tot el que li deu ell personalment en aquests moments. La promiscuïtat entre els governs del PSC i els interessos dels taps és tan obscena que fins i tot s’atreveix a proposar una irregularitat com seria que l’Ajuntament arribés a un acord amb Mina per garantir la seva continuïtat. Fet que ens porta a pensar que així és com s’ha governat aquesta ciutat durant 40 anys.

La discussió del model de gestió del servei d’abastament d’aigua ha desvetllat una situació de complicitat entre governs del PSC i poders econòmics de la ciutat tal i com ja havíem denunciat. I ens ha situat  en un moment clau per determinar si l’Ajuntament de la ciutat vol exercir la seva sobirania o si prefereix que continuïn manant antidemocràticament determinats interessos privats de la ciutat.

Nosaltres continuarem defensant la sobirania de l’Ajuntament i la necessitat de prioritzar el que necessita la gent per sobre dels interessos particulars dels “taps”. “I si l'Alcalde, i per extensió el govern del PSC-CiU, s’hi sumen i mantenen la decisió de defensar els interessos comuns de la ciutadania per sobre dels interessos privats dels “taps”, en contra del que ha fet el PSC Terrassa durant 40 anys, ens tindrà al seu costat per defensar a la gent” ha declarat Matilla.

Per acabar, remarcar que la petició de compareixença que vam fer la setmana passada, on sol.licitavem la compareixença del Sr. Alcalde, Jordi Ballart, a la Junta de portaveus de l'Ajuntament de Terrassa d’aquest passat dilluns 26 de setembre, per tal que pogués informar de manera precisa sobre la reunió que va mantenir el passat dimarts 13 de setembre amb el Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Sr. Toni Comín no ha rebut cap resposta per part de l’equip de govern.

Des de Terrassa en Comú seguim treballant propostes per garantir els drets socials, per avançar en la millora dels barris de la ciutat, i per fer de l’ajuntament una institució transparent.