Avui en roda de premsa Terrassa en Comú hem presentat les propostes i accions que portarem al Ple de Juny.

Pel que fa al Pla de mobilitat urbana (PMU) creiem que la planificació de la mobilitat s'hauria d'abordar des de dues premisses fonamentals establertes per la mateixa Llei 9/2003 de la mobilitat. La primera és que la mobilitat és un dret: "El dret dels ciutadans a l'accessibilitat en unes condicions de mobilitat adequades i segures i amb el mínim impacte ambiental possible". I la segona, és que cal assolir l'objectiu d': "Integrar les polítiques de desenvolupament urbà i econòmic i les polítiques de mobilitat de manera que es minimitzin els desplaçaments habituals i es garanteixi plenament l'accessibilitat als centres de treball, a les residències i als punts d'interès cultural, social, sanitari, formatiu o lúdic, amb el mínim impacte ambiental possible i de la manera més segura possible".

"El document compleix el que demana la llei, però no incorpora noves accions polítiques de mobilitat. No és possible parlar de mobilitat sense comprendre i considerar com s'organitza una ciutat. L'organització i estructura d'una ciutat en el seu conjunt no només en l'àmbit de l'espai públic és la que genera els hàbits de les persones i les seves motivacions o necessitats per desplaçar-se" ha declarat Xavi Matilla. Tot i compartir els objectius del document, creiem que no existeix una profunda i imprescindible reflexió respecte a quines són les condicions de desigualtat social i territorial que el model de mobilitat actual genera a la ciutat de Terrassa i que es limita a formular propostes de gestió de trànsit i disseny d'espai públic però en canvi el PMU renuncia a incidir en altres polítiques urbanes que tenen tanta o més incidència en la mobilitat.

Per aquests motius hem introduït una sèrie de compromisos polítics per orientar el seu desenvolupament i execució de manera coherent en funció dels objectius establerts. Els principals són:

• Redactar un projecte complementari a l'actuació ZA.2 "Estudiar l'anella perimetral de la ZUAP", que diagnostiqui, proposi i executi actuacions de manera prèvia a l'entrada en funcionament de la ZUAP.
• Coordinar les actuacions vinculades a millorar les condicions de mobilitat en els barris de la ciutat en el desenvolupament del projecte "carrers principals" presentat per Terrassa en Comú en desembre de 2015.
• Prioritzar les actuacions que signifiquen millores en l'espai públic en favor dels espais per a vianants i bicicletes en aquells barris que en aquests moments presenten pitjors condicions de mobilitat en general.
• Obrir un procés de reflexió i definició d'un nou model de mobilitat territorial coherent amb els preceptes del PMU.
• Suspendre immediatament totes aquelles llicències d'activitats comercials que es fonamenten en l'ús massiu del vehicle, específicament el projecte Plaza Vallès i MacAuto.
• Desenvolupar i executar la proposta "Per al foment del comerç de proximitat a tots els barris de Terrassa, mitjançant la definició de les "àrees prioritàries de foment del petit comerç" presentada per Terrassa en Comú el passat mes de febrer.
• Definir la nova xarxa de línies de transport públic municipal vetllant per prioritzar i garantir màxima cobertura a aquells barris que pitjors condicions d'accessibilitat tenen actualment.
• Constituir un equip tècnic dedicat específicament i exclusivament a l'aplicació, desenvolupament i seguiment del PMU. Amb l'objectiu de fer efectiu el principi de transversalitat i planificació integrada de la mobilitat amb la resta de polítiques urbanes.

Pel que fa a la proposta de resolució per a actuacions urgents, per part de l'Ajuntament de Terrassa, per garantir el dret a l'habitatge i als subministraments bàsics, el regidor Xavi Martínez ha explicat que "presentem una proposta, juntament amb la CUP, amb les propostes del grup promotor de la ILP que han plantejat a 15 Ajuntaments, perquè el nostre Ple s'hi sumi".

Entre les  mesures imprescindibles que el grup promotor de la ILP ha presentat als Ajuntaments estan obrir expedients sancionadors, mensualment, pels d'habitatges buits de grans tenidors ja identificats pels municipis i per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya d'acord amb els criteris de necessitat i efectivitat; augmentar la quantitat de les multes coercitives dins de les possibilitats establertes per la Llei d'habitatge de Catalunya 18/2007 per a un municipi de les característiques de Terrassa; aprovar i calendaritzar la realització d'un inventari/cens per detectar tots els habitatges que no estan complint amb la funció social tal com estipula la Llei 18/2007 per tal mobilitzar-los cap a habitatge social; elaborar i fer públics informes periòdics, que aportin dades sobre la població del municipi que es troba en exclusió residencial; desplegar una campanya que informi la ciutadania dels seus drets en matèria d'habitatge i pobresa energètica, així com les vies per assegurar-los i la possibilitat de denúncia en cas de vulneració; que l'Ajuntament de Terrassa participi en l'espai de trobada municipal amb el grup promotor de la ILP d'Habitatge i les PAHs locals i el reconegui com a un espai de treball, coordinació, intercanvi d'informació i  on planificar estratègies i accions conjuntes, i poder abordar reptes compartits per aconseguir fer realitat el dret a l'habitatge. A més s'inclouen una sèrie de mesures per instar el Govern de la Generalitat i/o al Parlament.

La proposta per incloure en la contractació pública mecanismes de lluita contra el frau fiscal i l'evasió d'impostos via paradisos fiscals, la primera d'un seguit de propostes que TeC està treballant, vol incorporar criteris socials i responsables en els mecanismes de contractació pública. Uns mecanismes que permetin des de l'Ajuntament sumar esforços per un canvi de model econòmic i de desenvolupament. Una proposta que inclou com a acord una clàusula essencial per a la contractació pública amb l'obligació de declarar les activitats en paradisos fiscals segons la llista oficial elaborada per la Unió Europea i l'estat Espanyol.

La proposta, juntament amb ERC-Mes, que vetlla per actualitzar el model organitzatiu de la Festa Major, per fer-la créixer. Hem de superar un model que no contempla la participació de la ciutadania. Cal fer un nou plantejament més obert i participatiu. Els protocols no han de ser restrictius, han de ser canviants, amb propostes renovades.

Finalment hem volgut donar suport a l'acord de pròrroga forçosa del servei d'aigua i a la contractació d'un assessorament tècnic que vetlli per la realització d'aquest servei al llarg de la pròrroga. Així com la nostra preocupació per l'actitud submisa de la regidoria d'educació a les decisions que ens arriben i al tractament de les associacions de veïns en el cas de l'ampliació de l'espai de barracons per l'IES Can Roca. Preocupacions que traslladarem al ple aquest dijous.