Avui Terrassa en Comú ha presentat en roda de premsa la proposta que portarà al Ple de juny per incloure en la contractació pública mecanismes de lluita contra el frau fiscal i l'evasió d'impostos via paradisos fiscals"Aquesta proposta, la primera d'un seguit de propostes que TeC està treballant, vol incorporar criteris socials i responsables en els mecanismes de contractació pública. Uns mecanismes que permetin des de l'Ajuntament sumar esforços per un canvi de model econòmic i de desenvolupament" ha explicat la regidora Marta Muntanyola.

"Una proposta que inclou com a acord una clàusula essencial per a la contractació pública amb l'obligació de declarar les activitats en paradisos fiscals segons la llista oficial elaborada per la Unió Europea i l'estat Espanyol", ha explicat Quim Guitart. Les empreses que optin a alguna licitació pública hauran d' explicar si tenen alguna vinculació amb paradisos fiscals i prohibir-ne la seva participació en aquestes licitacions en el cas que realitzin activitats il·legals com evasió d'impostos i/o blanqueig de capitals. En el cas que aquestes relacions amb paradisos fiscals siguin licites, l'empresa haurà de demostrar-ho mitjançant la documentació adequada amb els moviments financers concrets i tota la informació relativa a aquestes actuacions i donar publicitat al perfil de contractant municipal que l'empresa ha declarat tenir relacions amb paradisos fiscals.

Finalment, en el cas que, formalitzat un contracte públic municipal, es verifiqui la falsedat de la declaració de l'empresa contractista o subcontractista de no tenir cap relació financera o econòmica en un paradís fiscal, es considerarà falta greu amb imposició de penalitats i, si s'escau, la resolució del contracte d'acord amb la previsió de l'article 223.f del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprovà el Text Refós de la llei de contractes del Sector Públic (TRLCSP) i s'incoarà expedient de prohibició de contractar segons la previsió de l'article 60.2.c TRLCSP per incompliment de clàusules essencials del contracte.

Des de TeC creiem que la idea dels paradisos fiscals és incompatible amb la democràcia. La ciutadania demana unes polítiques tributàries que permetin que els ingressos que obtenim a les ciutats reverteixin en serveis pel conjunt de la ciutadania.