Quan tractem un tema de mobilitat a la ciutat, estem tractant qüestions íntimament vinculades a la definició i construcció d’un determinat model urbà: equilibri i connexió entre barris, qualitat ambiental, atmosfèrica i soroll, confort i salut de les persones, entre d’altres. Per tant, qüestions que afecten directament a la qualitat dels espais públics de la ciutat i sobretot a la qualitat de vida de les persones.

En el cas de la compra de nous autobusos per al servei de transport públic municipal, que tanta polèmica ha suscitat, caldria tenir molt en compte aquests aspectes. Tots som conscients i hem patit sovint el fum i el soroll que emeten els autobusos que funcionen amb combustible fòssil (dièsel). Molèsties que es veuen accentuades en una ciutat com Terrassa amb carrers en general molt estrets, que han de suportar intensitats elevades de trànsit, i en alguns casos la concentració del pas d’autobusos.

Altrament, cal tenir molt presents els compromisos polítics de l’Ajuntament  de Terrassa en matèria de mobilitat i qualitat ambiental. Compromisos establerts al  “Pla de Millora de la qualitat de l’aire de Terrassa 2015-2020” (aprovat en febrer de 2015) i el “Pla de Mobilitat Urbana” (redactat pendent d’aprovació). En la diagnosi del primer document, es determina que des de l’any 2009 es supera el nivell de diòxid de nitrogen NO2 a l’atmosfera de la ciutat, i que aquest nivell de contaminació fa necessari l’actuació per tal de restablir la qualitat de l’aire del municipi. Per fer memòria, recordem que el passat mes de juliol la Comissió Europea va qualificar d’insuficients les mesures actuals per reduir la contaminació atmosfèrica de les ciutats de l’àmbit metropolità de Barcelona, entre elles Terrassa, i alertava que la contaminació atmosfèrica és el principal risc ambiental sobre la salut.

Doncs bé, d’acord amb el diagnòstic, el Pla de Millora de la qualitat de l’aire de Terrassa estableix que “la renovació de la flota d’autobusos municipals ha d’incorporar exigències ambientals. Degut al seu funcionament intens la flota d’autobusos és una font important d’emissions de contaminants” i afegeix “les característiques intrínseques del seu funcionament: 100% urbà, continues arrancades i aturades, emissions molt a prop dels ciutadans i el seu marc exemplificador, fa que sigui un sector que s’ha de situar a l’avantguarda de la tecnologia sostenible i neta.” I en conseqüència determina que la renovació de la flota es realitzi amb vehicles híbrids i elèctrics, que segons el mateix document “no només aporta una reducció en combustibles i emissions, sinó que també incideix en un major confort pels viatgers amb parades i aturades més suaus”.

Per tots aquests motius, Terrassa en Comú, davant de la proposta inicial del govern de la ciutat de continuar comprant autobusos dièsel, contradient els seus compromisos, va proposar que tots els autobusos de 12 m. fossin híbrids, una tecnologia menys contaminant i més eficient que la dièsel, per avançar cap a una ciutat més saludable i amable per als seus habitants.

Hi ho vam fer d’una manera transparent i constructiva. La proposta de TeC va ser exposada personalment al regidor de Medi Ambient abans de ser presentada com esmena al dictamen elevat al Ple. I es va fer amb l’oferiment de treballar conjuntament (ja que no ho havia fet ell com li hagués correspost) en un nou dictamen que fos molt més coherent amb els objectius ambientals o de salut que creiem que compartim.

Tractant-se d’un tema cabdal, per la implicació que té  les condicions de salut de la població, i per la urgència que requereix la renovació de la flota d’autobusos, no entenem en primer lloc, que la proposta de compra de nous autobusos fos presentada a la comissió de territori de manera tancada. I en segon, que davant de l’oferiment de TeC a obrir-la i treballar conjuntament en una nova proposta més coherent amb els objectius ambientals compromesos i compartits, hi hagués una rotunda negació per part de l’equip de govern. Ens hauríem de preguntar doncs, qui fa d’oposició a les propostes de treball conjunt per arribar a propostes consensuades i que siguin majoritàries? Qui és el veritable responsable de paralitzar accions importants per a la ciutat?

Quan parlem d’autobusos no s’hauria de frivolitzar. Estem tractant un tema que té incidència directa en les nostres vides quotidianes i en la nostra salut. Per això, malgrat tot, ens continuem oferint a treballar conjuntament en propostes que facin de Terrassa una ciutat més saludable i amable per tothom.

Article escrit pel regidor de Terrassa en Comú Xavi Matilla i publicat a Diari de Terrassa el 6 de febrer de 2016