El passat divendres dia 19 es va celebrar la primera Junta de Portaveus prèvia al Ple extraordinari convocat per dijous 25 en el qual s'han d'aprovar les qüestions vinculades a aspectes organitzatius de la legislatura que iniciem. Els resultats de les passades eleccions municipals van ser de canvi, amb un consistori fragmentat i un govern sense majoria absoluta. Aquest fet obliga a canviar les maneres de fer i governar. Amb una major implicació de les forces de l’oposició en l’acció de govern i la necessària capacitat de generar consensos per part del govern en minoria.

En aquest sentit, el grup de TeC va presentar un “paquet” de mesures per al Ple extraordinari amb l’objectiu de posar les bases d’una nova manera de governar la ciutat, més transparent, amb més participació ciutadana, amb una racionalització de les retribucions de càrrecs públics, etc. Aquestes mesures s’han elaborat conjuntament amb ERC-MES en el marc de l’”Acord pel canvi a Terrassa”, i s’han compartit prèviament amb la resta de grups de l’oposició.

Pel que fa a la designació de representants de l’Ajuntament en organismes i ens participats, el grup de TeC proposa que en determinats consorcis hi hagi com a representants de la corporació, amb tots els drets que se li atribueixen, com a mínim un regidor que no sigui de l’equip de govern. Respecte a la delegació de competències del Ple en la Junta de govern Local, el grup de TeC proposa no delegar cap competència del Ple en la Junta de govern Local.

Respecte a l’establiment dels drets econòmics dels Regidors i Regidores de la Corporació Municipal, d’acord amb els règims respectius de dedicació i de retribucions, així com les dotacions econòmiques als Grups Municipals, el grup de TeC proposa aplicar una racionalització de les retribucions corresponents a càrrecs amb responsabilitat de govern i dedicació exclusiva. Aquesta consistiria en una rebaixa de com a mínim del 30% per a les retribucions corresponents als càrrecs d’Alcalde, Tinent d’Alcalde i Regidor amb atribucions delegades. D’altra banda, pel que té a veure amb les assignacions econòmiques als grups municipals, es proposa no augmentar la quantia total respecte la de la legislatura anterior i garantir que tots els grups municipals disposin d’un mínim de recursos necessari per al seu funcionament.

En referència a la fixació del nombre de funcionaris eventuals i la seva retribució, el grup de TeC proposa vincular la contractació de qualsevol càrrec eventual a la presentació i aprovació en el ple d’un informe amb la descripció de les funcions, responsabilitats i objectius del càrrec, i la descripció detallada del currículum de la persona proposada i escrit justificatiu de la seva idoneïtat. Aquests requisits serviran de criteri per a la contractació  de qualsevol càrrec eventual per part del Ple, així com per a la seva revocació si la persona designada no compleix amb les funcions, responsabilitats i objectius establerts. TeC rebutja la proposta del PSC que implicava donar un xec en blanc perquè es pogués contractar de manera discrecional fins a 6 persones.

Finalment, respecte la creació, denominació, competències i nombre de components de les Comissions Informatives permanents, el grup de TeC proposa la creació de tres comissions informatives especials, sobre aspectes clau durant el mandat o centrals en l’agenda de la ciutat, al marge d’aquelles que es puguin constituir en relació a les àrees de govern:

- Comissió de Transparència
- Comissió de Societats municipals
- Comissió d’Emergència Social

La proposta contempla que totes les comissions informatives siguin obertes a la ciutadania. També que les tres noves comissions es reuneixin en una setmana diferent a l’anterior al Ple, evitant així una excessiva concentració de comissions la mateixa setmana. I finalment, que les tres comissions proposades anteriorment siguin presidides per regidors que no formin part de l’equip de govern i que visualitzin la diversitat de grups del ple.

L’aprovació d’aquestes mesures per a millorar la transparència, per a la racionalització de retribucions o per posar les bases d’una nova manera de governar la ciutat dependrà de les majories en el Ple de dijous vinent.

D’altra banda, cal destacar el fet que durant la Junta de Portaveus, des de TeC vam oferir col·laboració al govern local, posant al servei del govern i la ciutat els nostres coneixements i treball, i vam proposar la creació de nous espais que permetin construir consensos i abordar conjuntament els reptes de la ciutat. La resposta del portaveu del PSC durant la Junta de Portaveus va ser remetre’ns a la participació en les comissions informatives tradicionals.

Hem d'explicar també que a la Junta de Portaveus, el portaveu del PSC (Sr Alfredo Vega) va aportar escassa informació respecte els decrets que seran presentats al ple per part del govern. Això no obstant, un cop acabada la Junta es va celebrar immediatament una roda de premsa en la qual l'alcalde va presentar els continguts dels Decrets ja aprovats. Tenim la percepció que les maneres de fer i governar del partit socialista no han canviat i la seva voluntat és que la Junta de portaveus sigui un espai únicament informatiu i d'imposició i de poc diàleg, treball compartit o consens. Des de TeC hem plantejat un seguit de mesures que permetrien fixar les bases d’una manera compartida, consensuada i més transparent de governar. No obstant això, amb la resposta del PSC observem que tot i no poden governar sols, perquè estan en minoria, tampoc ho saben fer diferent.