El Ple Municipal del mes de març ha aprovat les 5 propostes presentades per Terrassa en Comú.

La primera, una proposta per construir una ciutat que sigui més apropiada perquè els nens i les nenes hi creixin i hi visquin i això cal fer-ho escoltant i tenint en compte les necessitats i les opinions dels infants, dels adolescents i de la resta de ciutadania. Una visió que no es pot centrar per tant, només, en les àrees de joc, sinó que també ha d'incloure els entorns, els accessos i la resta de la ciutat, permetent que aquest col·lectiu guanyi autonomia personal i qualitat de vida també en els desplaçaments cap a l'escola, passejant pel parc, anant als extraescolars o fent esport a l'espai públic, afavorint i reconeixent la seva importància social. La proposta demana elaborar una diagnosi de l'estat del joc infantil a la ciutat de Terrassa i de les possibilitats i/o potencialitats de la ciutat en aquest àmbit, així com elaborar un Pla del joc a la ciutat de Terrassa que marqui els objectius, les actuacions a realitzar i comprometi el pressupost necessari a curt, mitjà i llarg termini. La proposta de resolució ha estat aprovada per unanimitat.

La segona proposta de resolució aprovada en suport al Manifest de la Vaga Feminista 8 de març  a Catalunya així com per portar les seves demandes a les institucions municipals concretades en una sèrie d'acords. En aquest manifest, elaborat pels moviments feministes, se citen desenes de reivindicacions que han estat consensuades per centenars de dones diverses que s'han estat reunit des de fa mesos i que han aportat les seves experiències de lluita. Les reivindicacions expressades aporten prioritats sobre moltes àrees en les que dones molt diferents s'han posat d'acord per fer front a les estructures opressió patriarcal des de la sororitat. Davant aquesta marea de força, pensament i canvi que representa la Vaga Feminista, i que omple les places i els carrers, les institucions hem d'estar a l'altura. Hem d'incorporar canvis, amb urgència, sense excuses, sense dilacions i amb compromís polític i pressupostari.

La tercera proposta, presentada juntament amb la CUP i ERC-MES per permetre la distribució gratuÏta del diari cooperatiu "Malarrassa" als equipaments municipals de la ciutat també ha estat aprovada i el diari tronarà a estar present als equipaments públics de la nostra ciutat. El Ple ha aprovat els dos acords de Junta de Portaveus presentats per Terrassa en Comú, el primer, aprovat per unanimitat, en suport a la Vaga Mundial del Clima del passat 15 de març i el segon per demanar la retirada immediata del Decret Llei 5/2019 de mesures urgents per a millorar l'accés a l'habitatge, i als grups parlamentaris la no ratificació en el Parlament.