Terrassa en Comú ha presentat en RdP dues de les mesures que portarà al Ple Municipal del mes de febrer. La primera una proposta de resolució per a la promoció del joc infantil a la ciutat i la segona un acord de Junta de Portaveus per exigir l'aplicació immediata de la Llei 24/2015 per a garantir el dret a l'habitatge a Terrassa.

La proposta de resolució centrada en una nova visió del joc desenvolupant polítiques que reconeguin els beneficis col·lectius del joc i la seva contribució a fer de les ciutats llocs més inclusius, sostenibles i saludables. Aquesta visió no es pot centrar per tant, només, en les àrees de joc, sinó que també ha d'incloure els entorns, els accessos i la resta de la ciutat, permetent que aquest col·lectiu guanyi autonomia personal i qualitat de vida també en els desplaçaments cap a l'escola, passejant pel parc, anant als extraescolars o fent esport a l'espai públic, afavorint i reconeixent la seva importància social. Cal a més crear entorns que promoguin el joc no sexista i que no releguin les noies a espais secundaris.

La proposta demana elaborar una diagnosi de l'estat del joc infantil a la ciutat de Terrassa i de les possibilitats i/o potencialitats de la ciutat en aquest àmbit, així com elaborar un Pla del joc a la ciutat de Terrassa que marqui els objectius, les actuacions a realitzar i comprometi el pressupost necessari a curt, mitjà i llarg termini.

Una proposta per construïr una ciutat que sigui més apropiada perquè els nens i les nenes hi creixin i hi visquin i això cal fer-ho escoltant i tenint en compte les necessitats i les opinions dels infants, dels adolescents i de la resta de ciutadania.

Pel que fa a l'acord de Junta de Portaveus, a partir del dia 22 de febrer s'ha recuperat la Llei 24/2015, just el dia que la PAH, artífexs d'aquesta enorme victòria celebra el seu 10è aniversari, es publica al BOE la sentència de desistiment del recurs del PP i la banca van posar contra la Llei 24/2015. A partir de llavors no podrà haver-hi cap desnonament d'hipoteca i lloguer a la nostra ciutat sense que l'administració garanteixi una alternativa habitacional i sí que és un gran tenidor estarà obligat a fer una oferta de contracte de lloguer social. Per aquest motiu, des de Terrassa en Comú hem presentat acord de Junta de Portaveus pel Ple Municipal del mes de febrer per exigir l'aplicació immediata de la Llei 24/2015 per a garantir el dret a l'habitatge a Terrassa, i aplicar-la amb totes les conseqüències.

Les entitats promotores de la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica han recuperat les mesures més importants suspeses pel Tribunal Constitucional a petició del Partit Popular. Després de quasi tres anys d'ençà de la impugnació d'aquesta Llei per part del Govern de Rajoy i la banca, la lluita incansable de les entitats socials promotores, amb el suport d'una majoria aclaparadora de la societat catalana, ha permès "fer possible l'impossible".

Es recuperen així eines tan imprescindibles i demostradament efectives com l'obligació de fer una oferta de lloguer social per part de grans tenidors a persones afectades per execucions hipotecàries i desnonaments per impagament de lloguer quan el propietari és un gran tenidor, i la cessió obligatòria d'habitatges buits propietat de grans tenidors a l'Administració pública per tal de poder ampliar el parc d'habitatge per a lloguer social i fer front als desnonaments, o l'obligació de les administracions a garantir en qualsevol cas l'adequat reallotjament de les persones i unitats familiars en risc d'exclusió residencial que estiguin en procés de ser desnonades del seu habitatge habitual, per poder fer efectiu el desnonament o que les persones o unitats familiars en risc d'exclusió residencial que no puguin afrontar el pagament del lloguer de l'habitatge tenen dret a gaudir d'ajuts que ho evitin. Unes mesures que les taules d'emergència necessiten amb urgència per poder oferir habitatge a totes les persones en situació d'exclusió residencial.

L'acord presentat demana als jutjats i a les diferents administracions públiques l'aturada de tots els desnonaments que afecten persones en situació d'exclusió residencial. Pel que fa a l'Ajuntament de Terrassa l'acord demana que es destini el màxim de recursos i esforços perquè s'apliqui plenament la llei, per reallotjar i per mobilitzar habitatge. Així com que s'apliquin els mecanismes per identificar els pisos buits i notifiquin als grans tenidors l'obligació de cedir-los. Així mateix, que sancionin totes aquelles situacions d'incompliment de la llei, com no haver fet l'oferta de lloguer obligatori i els talls de subministraments a famílies vulnerables. Pel que fa a la Generalitat demana que es responsabilitzi que no es vulnera la llei, que destinin el màxim de recursos i esforços perquè s'apliqui plenament la llei, per reallotjar i per mobilitzar habitatge i que activi immediatament els mecanismes per a la cessió obligatòria.