La proposta de pressupostos presentada per l’equip de govern respon novament a una lògica de pura continuïtat. Podríem dir que augmenten les xifres però no les idees. Altrament hem de tenir present que la discussió política es centra únicament en 20Meur de 200 Meur. Per tant tornem a estar davant un exercici merament comptable on es manté el criteri de «repartidora» de recursos sense cap tipus de visió estratègica, sense visió de futur i el més greu i preocupant, sense capacitat de generar il·lusió. Fruit d’una ciutat que ha estat sense lideratge polític durant 4 anys.

Tanmateix, un cop aprovades les noves OOFF, la proposta significa un increment de recursos disponibles de 15Meur. Uns recursos que de no aprovar-se el pressupostos haurien d’anar obligatòriament a pagar deute.

Davant aquesta situació des de Tec, hem decidit abstenir-nos i facilitar així que els pressupostos es puguin aprovar i aprofitar novament la ocasió per aportar propostes puntuals que al nostre parer intenten millorar la proposta en aquells aspectes que considerem més importants. D’aquesta manera hem vinculat la nostra abstenció als següents compromisos adquirits per l’equip de govern:

1. Compliment de compromisos pendents abans de finalitzar mandat:

 • Aprovació ial de la MP POUM per a l’obtenció d’habitatge públic al sòl urbà consolidat abans finalització mandat.

 • Nou contracte-programa amb Somuhatesa on es reformuli l’objecte de la societat com a instrument per aplicar polítiques públiques d’accés a l’habitatge i es garantitzin els recursos suficients per mantenir els actuals serveis que es resten i s’ampliïn per fer polítiques de sòl i ampliació del parc públic d’habitatges.

 • Aprovació definitiva del projecte de l’Anella verda.

2. Aplicar enfoc estratègic. Donar continuïtat al Programa de connectivitat urbana:

 • Encàrrec de la redacció dels projectes d’execució dels estudis que s’estan fent ara abans de que s’acabi el mandat: Carretera Matadepera, línia Ferrocarril Can Boada i millora connectivitat Can Parellada.

 • Encàrrec de dos estudis més vinculats al que considerem és el gran tema (grans barreres) pendent de la ciutat: les rieres. Anar més enllà del risc d’inundació, repensar el paper de les rieres a la ciutat.

3. Equilibri territorial:

 • Creació de les «Oficines de districte» que permetin passar d’una única persona coordinadora a una oficina amb tres tècnics que pugui operar de manera autosuficient. Compromís d’implementar prova pilot a La Maurina, amb el nou equipament.

 • Mesures prioritàries per combatre la segregació escolar:

  • elaboració i distribució guia d’informació

  • nou servei d’acompanyament a les famílies en el procés de preinscripció i matriculació.(coordinació de centres educatius amb serveis socials, intèrprets, sessions de portes obertes). Prioritzant les famílies que han quedat fora de la primera opció o fora del període de preinscripció.

4. Feminisme

 • Estudi d’espais públics disponibles per la creació d’un espai feminista a Terrassa (casa dels feminismes) recollint les necessitats dels grups feministes de la ciutat

 • Increment de pressupost per l’atenció a les violències masclistes i pel  Protocol d’agressions masclistes en festes

 • Fomentar una xarxa d’escoles feministes.