"Envejecer es como escalar una gran montaña: mientras se sube las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena" Ingmar Bergman.

Al Ple de l'Ajuntament de Terrassa del 25 d'octubre va aprovar per unanimitat la proposta presentada per Terrassa en Comú per a diagnosticar les necessitats i els recursos/serveis necessaris per a la gent gran de Terrassa i millorar-ne l'atenció. Una proposta que vàrem presentar amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran, celebrat el passat 1 d'octubre.

El procés d'envelliment és un dels principals reptes del canvi demogràfic que s'està produint a les nostres ciutats i s'ha de tenir present a l'hora de planificar les polítiques públiques per a les persones grans de demà, però també d'avui.

A Terrassa tenim un important índex d'envelliment (dades del 2016), el 16,25%, amb més de 35.000 persones majors de 65 anys (15.000 homes i 20.000 dones, i amb una taxa de sobre envelliment de majors de 75 anys del 51,5% i del 15% de majors de 85. Cal afegir que el 70% d'aquestes persones viuen en habitatges amb problemes d'accessibilitat. Ara bé, les projeccions demogràfiques preveuen un creixement progressiu d'aquest percentatge a un ritme aproximat d'una dècima percentual cada any. Aquesta tendència farà que l'augment es concentri en la franja de població de 75 a 79 anys i, finalment, que el 2030 el 8,3% (aproximadament) de la població tingui 80 anys i més. Una altra dada important és la de persones grans amb dependència, llarg dels 11 anys d'existència de la Llei de l'Autonomia personal i Atenció a la Dependència s'han valorat 27.419 persones, de les quals 15.000 amb grau II o III, i 13.500 d'aquestes són majors de 65 anys.

 Per tant, tot fa preveure que els serveis necessaris per a aquestes persones experimentaran un creixement de la seva demanda i és per aquest motiu que l'Ajuntament de Terrassa ha de prendre mesures urgents i planificades per entomar el repte de l'envelliment.

A tot això li hem de sumar que la garantia d'una vida digna per a les persones grans pateix serioses amenaces en forma de retallades de drets i serveis essencials, com ara les pensions baixes i les seves congelacions, la instauració de copagaments sanitaris i la infradotació de recursos per a programes de serveis socials, especialment les places de residència per a aquelles persones amb graus II i, sobretot, III, de dependència i de salut, entre d'altres.

Davant d'aquesta situació què plantegem des de Terrassa en Comú i es va aprovar aquest dijous passat al Ple del nostre Ajuntament? Primer de tot, conèixer la realitat per a situar-nos, i per tant, elaborar un informe sobre la situació de dèficit de places residencials públiques per a la gent gran a la nostra ciutat. En segon lloc, saber quantes persones estan en llista d'espera per a accedir a una plaça pública, concertada o col·laboradora, on són i quins serveis reben mentrestant.
El tercer lloc, forçar a la Generalitat a constituir una Taula Bilateral amb l'Ajuntament de Terrassa per a establir un pla de xoc immediat per a fer front a les actuals llistes d'espera i manca de places, per a l'actualització dels equipaments pendents (la residència de Sant Per Nord que hauria d'estar construïda des de l'any 2009 i la reobertura de les dues plantes tancades a la residència pública Mossèn Homs) i per a activar, com més aviat millor, el màxim nombre de places públiques. Al mateix temps, en aquesta taula s'haurà de treballar també, per a millorar la qualitat d'aquest servei, per a la creació d'un sistema d'informació periòdic, transparent i àgil sobre les places disponibles i les llistes d'espera, per a un increment de les auditories que permetin comprovar la qualitat i l'eficiència del servei que es presta i per a explorar la possibilitat de nous models residencials. L'Ajuntament hauria d'aportar a aquesta taula la definició del seu model d'atenció a la nostra gent gran. Una altra proposta aprovada és la de posar en marxa programes per lluitar contra el fenomen de la soledat no volguda en la gent gran, programes de caràcter comunitari, similar al "Sempre Acompanyats" que funciona des del 2014 al Districte 4, en concret als barris de Ca n'Aurell, Maurina i la Cogullada amb un elevat nivell de detecció i atenció de casos i, el que és més significatiu, amb un compromís del teixit social i els actors professionals de serveis molt diversos. Hem aprovat al ple la implantació del programa al Districte 1 en un termini màxim de 4 mesos i planificar la implementació a la resta de Districtes (2, 3, 5, 6) al llarg de l'any 2019. I per últim, d'acord amb el PDeCAT, crear l'Oficina d'Atenció a la Gent Gran: un espai de referència per a informar, assessorar i orientar en tots aquells àmbits, aspectes i necessitats que incumbeixen i preocupen a la gent gran de Terrassa.

Per acabar i de manera destacada, volem agrair a totes les persones, professionals, casals de la gent gran entitats i col·lectius de gent gran i programes de la ciutat amb les que ens hem trobat reunit al llarg d'aquest mes d'octubre de la gent gran, per a explicar-los i compartir la nostra proposta i per a recollir les seves demandes i impressions, que són les que sorgeixen de les veritables necessitats i coneixement de la realitat, especialment a la Comissió de Residències Públiques de Terrassa, formada per diferents entitats de la ciutat.

 

Xavi Martínez
Regidor de Terrassa en Comú