El Ple Municipal de l'Ajuntament de Terrassa va aprovar per unanimitat l'acord de Junta de Portaveus presentat per TeC a instància del grup motor de la Coordinadora SOS Menjadors escolars. Un acord per instar el Departament d'Ensenyament a aturar els treballs d'elaboració i aprovació del Decret de menjadors.

La proposta del nou Decret de menjadors que està elaborant el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i que ha fet arribar a la comunitat educativa en forma d'esborrany, no inclou de manera integral l'espai de migdia, sinó que simplement es limita a regular el sistema d’externalització dels menjadors a través de concursos públics, deixant fora la capacitat del centre de decidir autònomament, si vol que siguin les famílies del centre les que gestionin part del temps del migdia. Actualment la qualitat educativa de l'espai del migdia depèn de les dinàmiques i iniciativa de cada centre i de la voluntat de les empreses a les que s'externalitza.

L'espai del migdia als centres educatius representa un terç de la jornada diària. Un temps prou ampli i amb grans potencialitats pedagògiques que l'àmbit educatiu encara no ha abordat integralment. Actualment la qualitat educativa de l'espai del migdia depèn de les dinàmiques i iniciativa de cada centre. Un terç de la jornada educativa que precisa urgentment ser tractat com a temps educatiu, sota la tutela del Consell Escolar del centre. Un espai de migdia organitzat sota el principi d’equitat que impedeixi que cap infant no en pugui gaudir per manca de recursos. Una aposta clara per facilitar el dret a l'educació pública sense copagaments, on l’alimentació a càrrec de l’administració sigui veritablement de qualitat i garantint l’atenció educativa. Així doncs, un temps de migdia on es podrien treballar tres aspectes prou transcendents: l'alimentació , els valors humans i la democràcia.

Un acord que demana instar el Departament d'Ensenyament a aturar els treballs d'elaboració i aprovació del Decret de menjadors en els termes que recull l'actual esborrany, per obrir un nou cicle de debat sincer amb la comunitat educativa, amb l'objectiu de crear consensuadament un nou marc regulatiu integral de l'espai del migdia. Així com instar el Departament d’Ensenyament a garantir el servei de menjador escolar i les activitats educatives que s’hi associen durant tot l’ensenyament obligatori. Una acció amb un tercer acord que demana traslladar els acords d’aquest Ple al Departament d'Ensenyament, al Consell Comarcal, a tots els centres educatius de titularitat pública del municipi a través del representant de l'ajuntament en els respectius Consells Escolars de Centre i a la Coordinadora SOS Menjadors Escolars Públics.