Terrassa en Comú ha fet roda de premsa per presentar la proposta de resolució que portarem al Ple Municipal del mes de juliol, el darrer d'aquest curs polític. Una proposta centrada en la implementació d'una bústia ètica i de bon govern a l'Ajuntament de Terrassa que hauria d'entrar en funcionament el gener de 2019.

Recuperar i consolidar la confiança de les persones en les institucions públiques exigeix que les administracions es dotin d'un sistema o marc d'integritat institucional que ajudi a garantir una gestió pública d'acord amb els principis i regles ètiques i de bon govern evitant, o si més no reduint, les conductes contràries a dret, a l'ètica i als valors com l'honestedat, el respecte, el predomini dels interessos generals i la bona administració dels recursos públics. Per fer-ho cal també aplicar mesures i posar mecanismes que ajudin a prevenir i detectar conductes incorrectes i poder supervisar i avaluar que es compleixen.

Un dels mecanismes per dotar d'eficàcia les regles de conducta i per contribuir simultàniament al compliment del principi de legalitat és la creació d'una bústia ètica i del bon govern, destinada a facilitar la comunicació de conductes desenvolupades en els òrgans dels quals depèn la gestió municipal que puguin ser contràries al dret, als principis i valors ètics i a les regles de conducta que miren de tutelar l'ús correcte dels recursos públics, la resolució adequada dels conflictes d'interessos, la neutralitat i l'objectivitat de la gestió pública, el principi d'igualtat, el respecte a la dignitat de les persones, entre altres principis considerats als codis ètics i de conducta de l'administració pública.

La proposta presentada demana que la bústia ha de ser un canal segur de participació electrònica que sigui garantia de confidencialitat i que actuï com a espai de comunicació per ciutadans o servidors públics que vulguin transmetre informacions susceptibles d'atemptar contra el bon govern, els principis ètics o el règim jurídic vigent. Una bústia ètica que farà servir la distribució de programari Global Leaks i la xarxa TOR com a garanties d'anonimat, traçabilitat i justificant de recepció.

La proposta demana, com a segon acord, realitzar les modificacions necessàries al reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa per tal que aquesta institució sigui la receptora i custòdia de les informacions vehiculades a través d'aquest canal. Indicar en el reglament que la Sindicatura tindrà la potestat per realitzar verificacions i consultes i si ho creu oportú, traslladar la informació a les instàncies corresponents. Així com dotar l'Oficina de la Síndica dels recursos necessaris per a una correcta implementació, seguiment, gestió i manteniment de la bústia; comptar amb l'assessorament d'entitats i associacions especialistes en sistemes electrònics de comunicació anònims i segurs i en la protecció jurídica dels alertadors 
i realitzar una campanya informativa per a donar-la a conèixer.

Una bústia que ha de ser una garantia de confidencialitat i d'indemnitat del comunicador, ja que la Bústia ha de garantir en tot moment la confidencialitat i la persona alertadora té el dret de protecció eficaç de la seva identitat i integritat laboral. La Comissió Europea, conscient de la necessitat de elevar la protecció jurídica contra els alertadors, figura indispensable en la lluita contra la corrupció, ha elaborat una proposta de llei que estableix la necessitat de disposar de canals segurs de notificació tant dins de les organitzacions com de les autoritats públiques. Una nova llei que farà que nova llei farà que l’actual llei espanyola ja no sigui vigent.