El Ple Municipal del mes de juny debatrà una proposta centrada en donar suport a l'aprenentatge de les llengües a la nostra ciutat que hem presentat.

La proposta demana la introducció de 6 hores a la setmana d'un auxiliar de conversa nadiu de parla anglesa a tots els instituts públics d'ESO i Batxillerat de Terrassa. Un auxiliar que donarà suport al professor/a titular, treballant per afavorir la pràctica de la llengua oral i reforçant el nivell de l'alumnat. Així mateix la proposta demana promoure i organitzar cursos intensius d'anglès de 80h el mes de juliol. Uns cursos que serien gratuïts per a 60 alumnes de batxillerat dels centres de més complexitat de la ciutat. El tercer acord demana establir convenis de col.laboració amb 12 escoles d'idiomes de Terrassa per a l'atorgament de beques per cursos d'anglès a 36 joves d'ESO i batxillerat i estudiar la possibilitat de fer-ho també amb l'Escola Oficial d'Idiomes de Terrassa.  Així com  un acord  més estructural que demana estudiar la viabilitat de poder crear, a mig-llarg termini, una Escola Municipal d'Idiomes a la nostra ciutat. Una sèrie de mesures que segueixen la línia del Pla Educatiu d'Entorn i que altres Ajuntaments com el de Sabadell ja han dut a terme amb èxit.

Si analitzem l’existència de desigualtats a partir de les proves externes que du a terme la Generalitat de Catalunya a l’alumnat de l’últim curs de l’ESO, podem veure clarament, com el factor econòmic i social condiciona molt més el nivell d’anglès dels alumnes que el d’altres matèries com el català, el castellà o les matemàtiques. Mentre la diferència de puntuació mitjana segons el grau de complexitat dels centres en la competència en Llengua Catalana és de 10,6 punts i de 9,5 en la Llengua Castellana, s’eleva fins a 18,8 punts en el cas de la llengua anglesa. Les dades reflecteixen també com mentre en els centres d’entorns benestants, el percentatge d’alumnes amb un nivell alt d’anglès suposa el 50% dels estudiants i només el 6% d’aquests mostren un nivell baix de l’idioma, en els centres d’entorns més empobrits aquestes dades s’inverteixen i només el 13% presenten un nivell alt d’anglès front a un 38% que tindrien un baix nivell de domini d’aquesta llengua. Així doncs, l’anglès queda reflectida com l’assignatura més afectada per aquestes desigualtats.

Cada vegada són més les famílies que valoren la importància del domini de l'anglès com a oportunitat pel futur dels seus fills i filles i decideixen portar-los a classes extraescolars d'aquesta llengua, ja sigui en el mateix centre educatiu o en acadèmies privades. Però és evident, que aquesta opció no tothom se la pot permetre i això fa que aquest fet, juntament amb el capital cultural de les famílies, acabi determinant aquesta diferència en el nivell de domini de la llengua anglesa.

Terrassa és una ciutat oberta al món i el domini de l'anglès és essencial, si volem créixer com a ciutat i accedir a una comunicació fluida amb altres societats és important que tots els joves de la nostra ciutat puguin tenir accés a aquesta formació, independentment de nivell socioeconòmic de les seves famílies. Així, la solució a aquesta problemàtica passa per compensar i reduir la manca d'equitat, dotant de recursos a aquells centres i alumnes que majors dificultats tinguin a l'hora d'accedir a aquest tipus de formació complementària en l'àmbit de les llengües.