Dilluns 9 d’abril Terrassa en Comú va presentar la proposta de resolució que portarà al proper ple d'abril per a l'ampliació del parc públic d'habitatges de lloguer, donada la nostra preocupació pel gran nombre de persones i famílies de la nostra ciutat que no poden accedir a un habitatge en condicions dignes o moltes d'altres que han de destinar una part molt elevada dels seus ingressos per poder accedir a un lloguer de mercat, actualment afectat per la bombolla de lloguers. La nostra proposta al seu acord 5è recull:

Aplicar de forma urgent els articles de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les famílies en risc d'exclusió residencial. Les que el Tribunal Constitucional ha aixecat la suspensió, en concret, a l'expropiació d'ús de 4 a 10 anys dels habitatges buits inscrits al registre de pisos buits de la Generalitat (article 15) i l'expropiació de l'ús per 3 anys dels habitatges de les famílies excloses que signen dacions en pagament (article 17).”

El dia 11 d’abril hem sabut que l'Ajuntament de Barcelona reprèn els expedients per l'expropiació temporal de cinc habitatges, després que el dimecres 28 de març el Tribunal Constitucional va aixecar la suspensió temporal.

Ens trobem davant un punt d'inflexió que obre la porta a la possibilitat d'augmentar el parc social d'habitatges assequibles de lloguer per atendre les necessitats de les persones en situació de més vulnerabilitat i davant el qual l'Ajuntament de Terrassa no hauria de perdre ni un minut en la seva aplicació. Aquests procediments d'expropiació poden concloure si s'arriba a un acord per a la cessió convencional de l'ús de l'habitatge a una administració pública perquè estableixi un lloguer social, sempre que l'acord se subscrigui en un termini de tres mesos. L'acord d'inici de l'expedient porta implícita la declaració d'ocupació urgent i les entitats financeres disposen d'un termini de 15 dies per presentar al·legacions.

No volem deixar de recordar que a Terrassa existeixen entre 4.000 i 5.000 habitatges buits propietat d'entitats financeres i que tenim 3.655 terrassenques inscrites per accedir a un habitatge protegit i un nombre important de famílies que s'han presentat a la Taula de valoració i fons d'habitatges de lloguer social en situacions especials i d'emergència que compleixen amb els requisits i, per tant, està aprovada la seva sol·licitud i estan pendents d'adjudicació per la manca d'habitatges de lloguer social de l'Ajuntament.

Tenim les eines, l'oportunitat i exigim la voluntat política per buscar propostes diferents per crear una ciutat on totes puguem viure en condicions de benestar, amb garanties d'accés a l'habitatge dignes, així com, als subministraments bàsics inherents al mateix.