Des de Terrassa en Comú continuem treballant per aportar els canvis que l’Ajuntament i la ciutat Terrassa necessitat per avançar cap a una ciutat millor per a tothom. Al Ple de febrer hem presentat 2 acords de Junta de Portaveus. Un en defensa de les “Ciutats Santuari” nord-americanes i en contra les polítiques de deportació del President Trump. I un segon per l’adhesió de l’Ajuntament de Terrassa al Manifest del Pacte Nacional del Referèndum 

I també hem presentat 2 propostes de resolució. Dues propostes que pretenen aportar canvis en l’acció municipal amb la voluntat d’assolir objectius que el PSC com govern assumeix com a seus, però que comprovem massa sovint és incapaç d’implementar les accions que caldria per a avançar d’una manera efectiva. Es tracta doncs de dues propostes/idees que des de TeC aportem per tractar d’ajudar al govern a aplicar mesures que repercuteixen en la millora de l’acció institucional i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania.  

La primera proposta fa referència a la normalització dels termes d’ús de les xarxes socials oficials de l’Ajuntament. Aquest fa temps que va decidir apostar per la comunicació a través de les xarxes socials i Internet per tal de diversificar i ampliar l’audiència i fer més eficaç la seva acció comunicativa. Internet ha esdevingut un espai públic més i una eina útil per la comunicació institucional, ja que aquesta pot ser multicanal i multidireccional, adjectius que s’ajusten a les exigències de més transparència i proximitat de les administracions públiques. Aquesta proposta de resolució parteix del reconeixement que Internet és un espai públic com també ho és la comunicació que en ella es produeix. És per això que cal ajustar els termes en què l’ajuntament comunica a Internet i aplicar el mateix criteri de missió de “servei públic” que s’exigeix als altres mitjans de comunicació municipal. Fins al moment no ha estat així, però ha arribat el moment d’entendre que les xarxes socials de l’Ajuntament tenen l’obligació de donar cobertura a tots els fets noticiables que passen dins l’Ajuntament i no només el que fan els partits que estan a govern. Amb la mateixa exigència de missió de servei públic que la resta de mitjans municipals. L’objectiu d’aquesta proposta és normalitzar l’ús de les xarxes socials oficials, ja que han esdevingut un element quotidià dels ciutadans i incorporar-les a les mateixes lògiques de funcionament que la resta de mitjans públics de comunicació. 

La segona proposta té com argument central la contaminació atmosfèrica. Una de les qüestions segurament més greus de les nostres ciutats i que malauradament no li donem encara la importància i la prioritat que mereixeria. Es tracta de la contaminació atmosfèrica. La contaminació atmosfèrica afecta greument a la salut de les persones,  augmenta els índexs de mortalitat, és a dir, que mata. Terrassa és una ciutat que incompleix de manera continuada els índexs màxims de contaminació recomanats pels organismes internacionals. El passat dia 16 de febrer coneixíem que la Comissió Europea (CE) ha advertit ciutats com Barcelona i Madrid per superar de manera continuada els límits de diòxid de nitrogen (NO2). En el cas de Barcelona l’advertència fa referència explícita a l’àmbit del Vallès en el qual se situa Terrassa.

Terrassa disposa de 2 documents, el Pla de mobilitat Urbana i el Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire, que estableixen com a objectiu fonamental millorar la qualitat de l’aire de la ciutat. En canvi trobem dos inconvenients. El primer és que la contaminació atmosfèrica és “invisible” als nostres ulls i a les nostres consciències. I a més a més tenim una informació parcial, ja que Terrassa només disposa de dues estacions de mesurament. Per tant caldria prendre mesures per incrementar el coneixement i la consciència de la gravetat del problema a Terrassa. I la segona és que l’equip de govern de PSC i PDeCAT pren decisions polítiques que incrementen la contaminació, empitjoren la qualitat de l’aire de la ciutat i perjudiquen greument a la salut de les persones. A més són cínicament contradictòries amb els seus compromisos de millorar la qualitat de l’aire de la ciutat: comprar autobusos dièsel enlloc d’híbrids o inaugurar superfícies comercials que fomenten els desplaçaments amb vehicles privats contaminants són decisions polítiques que empitjoren la qualitat de l’aire. Tenint en compte aquests dos inconvenients, i per intentar superar-lo en el primer cas i intentar saber l’impacte negatiu de les polítiques de l’actual govern en matèria de contaminació atmosfèrica, presentem una proposta que contempla dues accions: Avaluar, estudiar i valorar en el termini de tres mesos la necessitat i possibilitat d’instal·lar noves estacions de mesurament de contaminació atmosfèrica a la ciutat per tal de disposar de dades suficients per conèixer els diversos nivells de qualitat de l’aire de la ciutat. I incloure en els butlletins d’informació dels mitjans de comunicació municipals, així com a través dels perfils municipals a les xarxes socials la informació referent a les dades de contaminació amb un format clar i entenedor per a totes les persones.