Dilluns 23 de gener hem presentat en roda de premsa les accions que portarem al Ple Municipal del mes de gener, centrades en la proposta de resolució per a la defensa dels interessos de les persones afectades per les clàusules sòl, IRPH, despeses en la formalització de les hipoteques i pel seu acompanyament i assessorament en el procés de reclamació.

Entre 1997 i 2007 es va generalitzar l'aplicació de les anomenades "clàusules sòl i sostre que són aquelles clàusules imposades per les entitats de crèdit en els contractes de préstec amb garantia hipotecària a tipus d'interès variable. Aquestes clàusules tenen la funció econòmica de limitar un escenari de descens de tipus d'interès ("clàusula sòl") i, paral.lelament, acotar una pujada de tipus fins a un tipus prefixat per la mateixa entitat ("clàusula sostre")." Segons algunes estimacions, pot haver-hi entre dos i tres milions de contractes amb aquesta clàusula. 

El passat 9 de maig de 2013 el Tribunal Suprem va fer pública la sentència que declarava nul.les les clàusules sòl. La sentència 705/2015 de 23 de desembre del Tribunal Suprem va declarar com a abusives les clàusules que imposen a la persona que contracta el crèdit totes les despeses de formalització d'hipoteques, quan l'haurien assumit els bancs en la seva totalitat, perquè són les entitats les interessades a registrar l'escriptura hipotecària. En aquest context es fa imprescindible la possibilitat d'obtenir un assessorament de primera acollida amb caràcter objectiu, gratuït i universal, no només per identificar correctament cada casuística i indicar-ne les passes a seguir, sinó per assegurar-ne un accés universal i equitatiu. L'acord presentat proposa l'adopció, entre altres, dels següents acords:

  1.  Instar el Govern de l'Estat a aprovar, amb diàleg i acord amb els grups parlamentaris, les organitzacions de consumidors i les plataformes d'afectats per la Hipoteca, un projecte de llei amb l'objectiu que les entitats financeres facin efectiu el compliment de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea així com la sentència del Tribunal Suprem. Un acord que implica l'establiment de mesures de reparació per a famílies que hagin perdut el seu habitatge en l'aplicació de la clàusula; el retorn íntegre de totes les quantitats; la retroactivitat; un tracte fiscal que no suposi una càrrega afegida; mesures coercitives i sancions si les entitats financeres no fan efectiu el retorn.
  2.  Instar el Govern a fer una campanya de comunicació per part de les entitats financeres per garantir la correcta informació.
  3. Instar el Govern de l'estat i de la Generalitat que es presentin com a part interessada en el procés.
  4.  Que l'Ajuntament de Terrassa ofereixi serveis gratuïts de primera acollida per garantir l'assessorament objectiu i equitatiu.
  5.  Que l'Ajuntament faci sessions informatives a tots els districtes de la ciutat.

Un tema que és central per la transcendència del que estem presentant; hem de vetllar pels drets de totes les terrassenques.

Descàrrega: