Fa uns dies a la nostra ciutat va tenir lloc una jornada de debat i reflexió col.lectiva sobre temes claus relacionats amb la transparència i el bon govern. Aquestes jornades són el tercer any que es duen a terme a Terrassa, però enguany, han estat organitzades des de la Comissió política de Transparència i, per tant, tots els grups polítics amb representació a l'Ajuntament han pogut fer propostes i col.laborar en el disseny d'aquestes. Des de Terrassa en Comú veiem important que es debati des de diferents àmbits i perspectives els aspectes importants vinculats amb la transparència i és per això que vam proposar la intervenció de representants de diferents iniciatives ciutadanes que treballen aquests temes des de fora de les administracions com poden ser el projecte d'XNet o la Fundació Civio.

Aquestes jornades no han estat, però, l'únic fet rellevant en matèria de transparència que ha succeït els últims dies a la nostra ciutat. El passat ple de l'Ajuntament de Terrassa es va aprovar per unanimitat una nova ordenança de transparència, accés a la informació i bon govern. La idea d'aquesta ordenança, que s'ha treballat en el sí de la comissió política que rep el mateix nom, era avançar un pas més en la línia que marca la llei 19/2014 del 29 de desembre de la Generalitat de Catalunya. Per caminar cap a un ajuntament plenament transparent no n'hi ha prou en omplir un portal web de dades i d'informació, sinó que cal que aquesta informació sigui oberta i estigui en uns formats que permetin l'accessibilitat, la traçabilitat i la reutilització d'aquesta informació per a qualsevol persona que ho desitgi. Aquests aspectes entorn la publicació de dades, vénen bastant ben definits per la nova llei catalana de transparència, però des de Terrassa en Comú consideràvem que hi havia altres aspectes vinculats amb la transparència que a parer nostre quedaven poc desenvolupats a la llei catalana. En aquest sentit, un dels aspectes en què vam voler incidir van ser en els mecanismes de rendició de comptes i en l'avaluació externa de les polítiques públiques que es desenvolupen a la nostra ciutat. Una de les propostes que vam demanar incorporar a la nova ordenança, i que finalment va ser acceptada per la resta de grups, va ser la de crear un espai dins del portal web de transparència que obrís la possibilitat que la ciutadania de Terrassa pogués formular preguntes sobre qualsevol decisió o posicionament polític de forma pública als regidors i regidores del consistori així com evidentment també al seu alcalde. Aquesta és una forma d'establir una comunicació molt més oberta i transparent entre els càrrecs electes i la ciutadania de la nostra ciutat.

Pel que fa a l'avaluació de les polítiques públiques locals i l'avaluació de la gestió dels diferents serveis, vam proposar que aquesta no es limités a una avaluació interna sinó que s'obrís la possibilitat que la comissió ciutadana que estava previst que es constituís per fer el seguiment de tots els aspectes relacionats amb la transparència a l'Ajuntament i que estava contemplat que estigués formada per persones i entitats expertes en aquesta matèria, poguessin participar en el disseny i validació dels indicadors que seran emprats per aquestes avaluacions. Per altra banda, proposàvem que la figura del/a síndic/a de greuges de la ciutat també pogués intervenir en aquest procés mitjançant la realització d'una avaluació externa d'aquestes polítiques.

Tot i que és cert que les administracions, fruit en gran part de la pressió social apareguda arrel dels molts escàndols de corrupció que hi ha hagut i que hi segueixen havent al nostre país, s'ha vist obligada a legislar entorn els temes vinculats a la transparencia, creiem que no n'hi ha prou en limitar-se a complir aquestes lleis sinó que és vital que posem aquest tema al capdavant de les nostres agendes i que li donem la importància que es mereix per tal d'aconseguir una societat plenament democràtica. Cal doncs, que les administracions es forcin a caminar sempre en aquesta línia i a intentar sempre anar una mica més enllà. Així, en aquesta línia, veiem important que es continuï debatent sobre el tema i que es posin en relleu aspectes importants sobre la taula per seguir avançant en l'exigència rotunda i diàfana de transparència a les institucions públiques.

 

Marta Muntanyola
Regidora de Terrassa en Comú