Terrassa en Comú presentarà avui acord de Junta de portaveus de recolzament a la proposició de llei per derogar Llei 27/2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) que ha suposat una retallada competencial sense precedents i un important pas enrere sobre els serveis que presten les corporacions locals. Una Llei que ha comptat, des de la seva tramitació, amb l'absolut rebuig de gairebé totes les forces parlamentàries representades en les Corts Generals. En el cas dels municipis, han estat més de 3.000 ajuntaments de tot l'Estat espanyol, que representen a més de 16 milions de ciutadans i ciutadanes, els que van expressar el seu rebuig a aquesta normativa i van sortir en defensa de l'autonomia local.

Una llei que entre els seus principals objectius insta a "aclarir les competències municipals per evitar duplicitats amb les competències d'altres Administracions" de manera que es faci efectiu el principi «una Administració una competència» per eliminar duplicitats era la suposada assumpció per part de les Comunitats Autònomes d'algunes d'aquestes competències com l'atenció primària de salut, els serveis socials i educació. Eliminant així del nostre sistema competencial el principi de l'autonomia local, que va ser objecte d'una sòlida fonamentació i un detallat contingut per part del Tribunal Constitucional des de l'inici de l'etapa constitucional. Aquesta autonomia s'elimina en favor del nou principi d'estabilitat pressupostària, sent sens dubte contrari a la Carta Europea d'Autonomia Local.

Un altre dels objectius de la LRSAL consistia a "garantir un control financer i pressupostari més rigorós i afavorir la iniciativa econòmica privada evitant intervencions administratives desproporcionades". Es tracta d'un objectiu que mancava de sentit des del moment fins i tot de la seva formulació. Només cal conèixer algunes dades per entendre la dimensió de la retallada i les conseqüències que ja ha tingut aquesta llei en els serveis públics locals.

Respecte del foment de la iniciativa privada, la Llei pretén "limitar intervencions administratives desproporcionades" que restringeixin la iniciativa privada o que l'excloguin de determinades activitats econòmiques com els monopolis públics. En canvi, els efectes clars d'aquest objectiu es tradueixen en una privatització dels serveis públics oferts pels Ens Locals, externalitzant la seva prestació, amb el consegüent cost que això suposa per a la ciutadania en la mesura que es produeix un clar minvament de la qualitat dels serveis prestats.

Amb l'anomenada “Llei Montoro” s'ha posat en perill els drets i serveis essencials en matèria d'atenció als nostres majors i a persones depenents, les escoles infantils municipals, el manteniment dels col•legis, l'ocupació pública, les oficines d'atenció a la dona o la promoció d'habitatges municipals entre d'altres. Amb l'excusa d'una gestió ineficient i de corregir les mancances de les Administracions locals a l'hora d'utilitzar els recursos propis per prestar els seus serveis, s'amaga realment la intenció de mercantilitzar els serveis públics amb les conseqüències nefastes que això té per als ciutadans, en comptes d'abordar els problemes organitzatius, de recursos humans, procedimentals o de transparència, entre d'altres, que han abundat en les empreses municipals.

Aquests són només alguns dels objectius enumerats ael seu preàmbul que han de fer que els ajuntaments alcin la seva veu per recuperar l'autonomia local I augmentar la qualitat I l'eficiència dels serveis prestats a la ciutadania. Proposem a l'Ajuntament que, entre altres acords:

• Doni suport a la Proposició de Llei, presentada al congrés dels diputats pel Grup Parlamentari Confederal Units Podem-En Comú Podem-En Marea, per a l'aplicació de mesures urgents en matèria de règim local.
•Recolzi la modificació de la Llei de Base de Règim Local per augmentar les competències i l'autonomia local en matèria de prestació de serveis, garantir un finançament just per als ajuntaments i augmentar la transparència i els nivells de participació ciutadana directa i vinculant en la presa de decisions.
•L'Ajuntament de Terrassa es comprometi a posar en marxa polítiques de remunicipalització de serveis públics bàsics i a buscar fórmules que permetin el rescat de les concessions d'aquests serveis en el menor termini possible.
• L'Ajuntament de Terrassa es comprometi a impulsar mesures per aconseguir la consolidació de la funció pública, reduint l'interinatge de funcionaris i ajustar la seva relació de llocs de treball per garantir les places necessitaries per prestar els serveis bàsics amb criteris de qualitat de servei.

Els grups municipals ERC-MES, CUP i TeC van proposar declarar Terrassa com a municipi oposat a l'aplicació del Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP) ara fa un any. Ara donem un pas endavant i ens alcem per recuperar l'autonomia local I augmentar la qualitat I l'eficiència dels serveis prestats a la ciutadania.