El passat dia 8 d'abril la fins aleshores Síndica de Terrassa, Isabel Marquès, s'acomiadà públicament del càrrec. L'allau de missatges públics de reconeixement i agraïment a la seva tasca com a síndica són concloents. Cal destacar però, que el pas d'Isabel per la sindicatura ha significat situar la institució en una nova dimensió qualitativa, i que una de les seves principals preocupacions ha estat la reformulació d'un nou reglament de la sindicatura que precisament reculli i garanteixi l'esperit i l'exigència del càrrec tal com ella ha practicat.

Des de Terrassa en Comú, considerem doncs que la prioritat en aquest moment és redactar i aprovar un nou reglament de la Sindicatura a partir de la idea fonamental de dignificar el càrrec. Amb aquesta idea hem aportat dues propostes concretes per al nou reglament.

La primera proposta pretén garantir una remuneració i formalització del càrrec d'acord amb la dedicació i responsabilitat que significa. Proposem: que el dret de remuneració del càrrec es pugui formalitzar com a contracte laboral, i per tant, amb catorze pagues mensuals i l'alta a la Seguretat Social, o bé, com a dret d'indemnització. El primer cas només en el supòsit de què el càrrec s'exerceixi de manera exclusiva i amb remuneració equivalent a la d'un regidor amb funcions de govern delegades. El segon cas equiparable a la remuneració d'un regidor de l'oposició.

La segona proposta està vinculada a la definició d'un nou procés de convocatòria i selecció de la persona que ha d'ocupar el càrrec, de manera que deixi de ser una decisió opaca i sigui un procés obert i transparent a tota la ciutadania de Terrassa. En aquest sentit proposem el següent: el Síndic/a Municipal de Greuges és escollit pel Ple de l'Ajuntament, a proposta de l'Alcalde escoltada prèviament la Junta de Portaveus, d'acord amb el procediment següent:

1. Es realitzarà un procés de convocatòria pública, de com a mínim 15 dies, perquè la ciutadania de Terrassa presenti candidatures al càrrec. Les candidatures hauran d'anar acompanyades d'un document de motivació del candidat en què s'exposin les línies bàsiques del seu enfoc i proposta de desenvolupament del càrrec i específicament de la descripció i justificació del format de remuneració que proposa. Les candidatures que siguin presentades per associacions i/o col·lectius de la ciutat també podran incorporar un document què exposi els valors del candidat que el fan mereixedor del càrrec.

2. Les candidatures que hagin estat validades, d'acord amb els criteris d'elegibilitat i incompatibilitats que s'estableixen en el present reglament, se sotmetran a un procés de consulta ciutadana.

3. L'Alcalde, tenint en compte el resultat de la consulta ciutadana, sotmetrà al Ple municipal l'elecció del candidat o la candidata al càrrec, amb un mes d'antelació a l'expiració del mandat.