El 16 de març l’Equip de govern va fer un retorn del reglament de participació ciutadana. Dos anys més tard la ciutadania ha rebut respostes i ha vist el resultat de les aportacions que va fer. Finalment, s’ha reactivat el procés i es presenta un document per ser aprovat al ple.

El document és un pas endavant, però des de Terrassa en Comú creiem que encara hi ha molts aspectes a millorar i un llarg camí per recórrer. En el procés de reactivació de la discussió del nou reglament i tenint en compte la nova composició del ple es va obrir un nou període d'esmenes que han estat discutides a la comissió de qualitat democràtica.   Agraïm al servei de qualitat democràtica i al conjunt de forces polítiques la predisposició i la celeritat per arribar a acords i plasmar-los en el document i respectar el compromís de calendari presentat a públicament.  Això demostra que quan l’equip de govern escolta i posa voluntat per construir conjuntament, avancem més i millor.

Terrassa en Comú, amb voluntat de millorar alguns aspectes però sense posar traves a les propostes que havien vingut de la ciutadania hem introduït algunes demandes i aspectes que creiem que ajuden a que aquest pas endavant sigui una mica més gran.

  • Hem introduït les iniciatives ciutadanes reglamentaries a escala municipal. La ciutadania podrà presentar propostes de reglaments i normatives a través de la recollida de firmes, un pas significatiu en la capacitat de la ciutadania en ser la protagonista de les polítiques locals. 
  • Hem introduït garanties perquè s’impulsin mecanismes de recollida de firmes digitals sense passar obligatòriament per la signatura electrònica. Així com garantir l’ús de plataformes en llicències lliures en els processos de participació ciutadana.
  • Els òrgans de participació no seran merament informatius, sinó que tindran a més caràcter deliberatiu, propositiu i amb capacitat d’arribar a acords.
  • S’hauran de realitzar consultes populars quan es produeixin canvis en la modalitat d’un servei bàsic, per a realitzar plans, projectes o programes i modificacions de planejament que comportin reclassificacions de sòl no urbanitzable o canvis en el règim d'ús d'aquest sòl, aliens o contraris als que s'estableixen en el Pla especial d'Ordenació i Gestió de l'Anella Verda de Terrassa o al planejament d'especial protecció vigent i per inversions superiors a 10 milions d’Euros.
  • Tant els Consells de Districte com els Consells Sectorials tindran una dotació pressupostaria per a la dinamització territorial i sectorial de tal manera que puguin ser espais per dinamitzar la participació i donar protagonisme a la ciutadania en la presa de decisions.
  • Hem inclòs al reglament el procés participatiu per elaborar els programes d’acció municipal i de govern. És a dir el govern haurà d’elaborar els seus programes d’acció anuals amb un procés de participació ciutadana amb vinculació pressupostaria, de tal manera que la ciutadania pugui tenir veu i pugui participar en els programes de govern de cada any.
  • També hem introduït diversos mecanismes per impulsar l’educació en la participació ciutadana tant a les escoles com als espais municipals de tal manera que la ciutadania pugui conèixer els mecanismes de participació existents i com pot posar les seves idees, coneixements i propostes en comú.

Tot i així, encara queda un llarg camí per recórrer, crèiem que encara manca protagonisme ciutadà. El Reglament d’Ordenació Municipal (ROM) segueix essent un límit per avançar en aquest sentit. El govern s’ha compromès en modificar aquells articles del ROM que són un impediment per a les demandes de participació ciutadana i des de Terrassa en Comú treballarem per aprofundir el màxim en aquests canvis.

És una mica més de camí fet, però com tota acció social, la participació és quelcom  viu, dinàmic, canviant i s'ha d'adaptar de forma contínua, per tant, és un document que ens ha d'ajudar a reglamentar la convivència participativa i fer créixer i enfortir els espais de decisió i els àmbits d’incidència ciutadana en allò que en definitiva, afecta la ciutadania.

Sense les aportacions ciutadanes, el teixit social i les diferents modalitats organitzatives això no serà possible, calen eines per reforçar-les i dotar els espais de participació dels recursos necessaris per poder desenvolupar veritables polítiques de governança ciutadana.

Queda molt camí per recórrer perquè els consells de districte siguin espais de treball de proximitat, on la ciutadania sigui la protagonista, el format del nou reglament conserva molts elements que sense una lluita activa i decidida per part dels veïns i veïnes i de la ciutadania organitzada en general poden seguir sent simples espais informatius o de disputa partidista.

Des de Terrassa en Comú seguirem treballant per garantir que aquest document s’apliqui en la seva màxima expressió i seguirem aportant i construint idees per millorar un document que no pot ser un punt final, sinó un punt de partida que ens ha de permetre seguir caminant cap a una democràcia real de protagonisme i control ciutadà. "No oblidem mai qui som, d'on venim i perquè som aquí".