Avui 12 de maig es celebra el Dia Internacional de les SSC i és un bon moment per recordar que el mes de gener de l'any passat, sí, sí del 2016, des de Terrassa en Comú vam presentar una Proposta de Resolució per donar suport als afectats de síndromes de sensibilització central, una proposta que va ser treballada i proposada per persones i associacions de persones afectades i que va ser aprovada per unanimitat al Ple del nostre Ajuntament. Però abans d'entrar en el tema i veure què ha fet l'equip de govern (PSC+PDeCat) i donat el Dia Internacional, abans voldria recordar que: la Fibromiàlgia (FM), l'Encefalomielitis Miàlgica (EM/SFC), la Sensibilitat Química Múltiple (SQM) i l'Electrohipersensibilitat (EH) són malalties englobades en les Síndromes de Sensibilització Central (en endavant SSC). Segons juristes de reconegut prestigi en aquest camp, els malalts de SSC, que representen el 3,5% de la població, unes 250.000 persones, són els més desatesos a Catalunya. Fent una extrapolació directa de les dades de Catalunya, i tenint en compte la població de més de 20 anys, a Terrassa podrien estar afectades unes 5.850 persones. Habitualment emmalalteixen, entre els 20 i 30 anys (encara que també es poden donar casos durant la infantesa i l'adolescència).

Aquestes malalties orgàniques tenen greus conseqüències sobre les capacitats físiques i cognitives dels afectats, podent resultar molt invalidants i excloents a tots els nivells, limitant greument la vida de les persones afectades i les seves famílies (en l'àmbit personal, social, familiar, laboral...), en especial la dels afectats per SQM i/o EH, els quals han de viure aïllats.Per això, moltes persones afectades no poden lluitar tal com els agradaria per defensar els seus drets, per això, avui també hi ha milions de persones absents.

I ara, centrant-nos a la proposta aprovada pel ple, que consistia, bàsicament, a elaborar una proposta de programa de suport específic per a persones afectades amb SSC i les corresponents accions pràctiques que se'n derivessin, havia d'estar llesta el 30 de novembre de 2016 per a la seva aprovació i implementació pràctica i efectiva, que quedaria supeditada a l'aprovació del pressupost corresponent. Aquest programa havia de recollir tot un seguit d'accions com: diagnosi de l'abast del problema a la nostra ciutat, actuacions dels Serveis Socials, ajuts d'urgència social per a necessitats bàsiques com l'alimentació, l'aigua o l'habitatge, espais blancs/verds en el municipi i alguns edificis municipals, lliures de xenobiòtics i d'ones electro-magnètiques, eliminació progressiva, en la mesura del que tècnicament sigui possible, de l'ús de qualsevol pesticida en el terme municipal, atenció en cas de desnonament, formació de les treballadores i els treballadors socials i educadores i educadors socials sobre SSC, informació i sensibilització per a treballar el coneixement de les malalties per part de la ciutadania i revisar el protocol de forma específica per l'adaptació dels llocs de treball per a les treballadores i els treballadors municipals afectats.

Hem demanat diverses vegades al govern l'aplicació d'aquest acord i hem rebut, fa dues setmanes, resposta per escrit a on se'ns explica que s'han fet 3 reunions i que "s'està tancant la proposta d'actuacions i la calendarització, de la que queda pendent definir alguns aspectes d'alguns serveis. Es preveu que en les setmanes vinents es pugui fer aquest tancament".

Segurament la millor forma de celebrar aquest Dia Internacional, per part del nostre Ajuntament, hauria estat presentant el Programa de suport a les persones afectades per SSC, amb el seu pressupost corresponent per poder executar les accions i donant compliment als acords que s'aproven al Ple de l'Ajuntament de Terrassa. Però com és habitual en aquest govern, ens trobem amb la utilització partidista d'un tema tan sensible com aquest i amb la política de la foto i la propaganda buida de contingut i d'accions.

Xavi Martínez
Regidor
Terrassa en Comú